Regulamin

 1. Właścicielem strony www.rejestracja.paps.org.pl oraz organizatorem szkoleń  jest Stowarzyszenie Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa NIP 9512425256 KRS 0000653205, zwanym dalej organizatorem.
 2. Osobami reprezentującymi organizatora jest Anita Walczak Prezydent PAPS oraz Magdalena Michałowska Vice Prezydent PAPS.
 3. Za pośrednictwem niniejszej strony użytkownik może zawierać umowę kupna udziału w wybranym przez siebie wydarzeniu (szkoleniu, konferencji lub kongresie).
 4. W celu zakupu udziału w wydarzeniu użytkownik jest zobowiązany:
  A. zarejestrować się  na stronie przez wypełnienie formularza rejestracji;
  B. złożyć oświadczenie o akceptacji postanowień regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych podanych przez użytkownika;
  C. złożyć zamówienie przez wypełnienie na stronie formularza zamówienia;
  D. wpłacić należność za udział w danym wydarzeniu. 
 5. W formularzu rejestracji użytkownik udostępnia niezbędne do realizacji umowy dane tj. (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer NIP, adres email, numer telefonu komórkowego, tytuł zawodowy, przysługujące zniżki). Podanie innych danych jest nieobowiązkowe, lecz ułatwia kontakt organizatora z użytkownikiem .
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach następujących czynności:
  A. wybór wydarzenia;
  B. podanie danych osobowych uczestnika lub uczestników
  C. podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, NIP)
  D. wybór sposobu płatności z listy udostępnionej na portalu
  E. złożenie zamówienia przez zatwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty
 8. Do skutecznego zakupu udziału w wydarzeniu dochodzi z chwilą dokonania płatności w wysokości zgodnej z wymogami organizatora dla danego wydarzenia.
 9. Płatność za udział w wydarzeniu możliwa będzie za pomocą strony płatności, na którą użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia .
 10. Obsługę płatności prowadzi firma PayU przez system obsługi płatności online za pomocą kart płatniczych lub przelewów internetowych. 
 11. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez organizatora. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać fakturę PROFORMA z opisanym wybranym wydarzeniem.
 12. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia organizator na okres trzech dni rezerwuje zamówiony/e udział/y w wydarzeniu dla danego użytkownika. Jeżeli w terminie 3 dni nie nastąpi wymagana zapłata (zgodnie z warunkami udziału w danym wydarzeniu) zamówienie zostaje anulowane.
 13. Po dokonaniu płatności użytkownik niezwłocznie otrzyma fakturę VAT od organizatora wydarzenia jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zapłaty za wydarzenie.
 14. Organizator ma prawo odwołać wydarzenie w każdej chwili do momentu jego rozpoczęcia.
 15. W przypadku odwołania wydarzenia, organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu, załączając fakturę korygującą.
 16. Użytkownik ma prawo do zwrotu pełnej wpłaty za udział w Wydarzeniu w przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora. Zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 dni po odesłaniu przez Użytkownika własnoręcznie podpisanej faktury korygującej zwykłą pocztą na adres Organizatora.
 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 30 dni przed kongresem zwracamy 100% wpłaconych środków; 50% zwrotu przysługuje użytkownikowi, w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem kongresu; po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 18. Zwrot zapłaty nastąpi  w terminie 30 dni od wpływu rezygnacji i po odesłaniu przez Użytkownika własnoręcznie podpisanej faktury korygującej zwykłą pocztą na adres organizatora .
 19. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu w sytuacji zakupu biletów promocyjnych podczas wczesnej rejestracji na wydarzenie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 20. Wszystkie odstępstwa od polityki zwrotów oraz rezygnacji z zakupionych wydarzeń będą zamieszczone w opisie zakupowanego biletu.
 21. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu i sprzedaży udziału w wydarzeniach za jego pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: info@paps.org.pl
 22. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom strony.
 23. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres organizatora. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana.
 24. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 25. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 26. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników jest Stowarzyszenie Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej. 
 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym realizacją usług świadczonych  przez organizatora i za jego pośrednictwem , w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony, w szczególności w celu realizacji umowy zakupu udziału w wydarzeniu.
 28. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu udziału w wydarzeniu. 
 29. Dane użytkownika nie są usuwane po zakończonym wydarzeniu. Są wykorzystywane do informowania o nowych wydarzeniach oraz promocjach.
 30. Uczestnik może zwrócić się o usunięcie jego danych z bazy poprzez wysłanie informacji mailowej do Administratora na adres info@paps.org.pl
 31. Operator dokłada wszelkich starań , aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem .
 32. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.rejestracja.paps.org.pl oraz www.paps.org.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Stowarzyszenia Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej. Każda osoba naruszająca powyższe prawa ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną organizatorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony, bez zgody organizatora.
 33. Uczestnik, który dokonał zakupu wydarzenia, wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku poprzez zdjęcia oraz filmy z niniejszych wydarzeń przez organizatora.
 34. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na publikację wizerunku na zdjęciach i filmach z wydarzenia musi poinformować o tym organizatora poprzez wysłanie wiadomości mailowej na info@paps.org.pl

„Organizator” – organizator szkoleń oraz właściciel strony www.rejestracja.paps.org.pl

„Wydarzenie” – kurs, konferencja lub szkolenie o charakterze naukowym organizowane przez organizatora, w których udział jest sprzedawany za pośrednictwem strony www.rejestracja.paps.org.pl.

„Płatność” –  płatność za udział w  wybranym wydarzeniu za pośrednictwem firmy PayU.

„Rezerwacja” – czasowe zablokowanie wskazanych przez użytkownika miejsc na wydarzenie

„Użytkownik” – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca ze strony ,celem zapoznania się z jego treścią lub zakupu udziału w wydarzeniu

„Uczestnik”– osoba faktycznie biorąca udział w wydarzeniu 

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z zakupu za pośrednictwem strony www.rejestracja.paps.org.pl, przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu w chwili rejestracji, składając oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią , akceptacji postanowień regulaminu i osobno zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wystawiania faktur drogą elektroniczną.